Инсектициди и околна среда

Ivan      0    551 Views

Инсектициди и околна среда

Инсектицидите, проникващи в растенията, водят до тяхното повреждане или, напротив, до стимулиращ ефект в общото състояние, растежа и развитието.

Когато препарата се прилага в препоръчаната доза при оптимални температурни условия, достатъчно влага и хранителни вещества, той има стимулиращо действие за растежа и развитието, защитава растението и осигурява натрупване на ценни компоненти.

Най-значителен ефект се наблюдава в периода на интензивен растеж на растението.

Прилагането на химическите препарати в завишени дози води до дълбоки изменения в обмяната на веществата.

При определено ниво от въздействието на пестицида растенията не могат да преодолеят нарушенията във физиологичните функции и настъпват необратими процеси, отрицателно влияещи на растежа и развитието, а понякога предизвикат и тяхната гибел.

При попадане в биоценозата инсектицидите взаимодействат практически с всички растения, насекоми, микрофлора, земноводни.

В процеса на предвижване в трофичната верига химическите препарати попадат във водоеми, натрупват се в животни и птици.

Към въздействието на химическите препарати много чувствителна е една от съставните части на биоценозата – почвената микрофлора.

Повечето препарати, внесени в оптимални дози, не оказват продължително нарушаване състава на почвената микрофлора.

Най-силно токсично въздействие оказват в първите дни след внасянето им. След няколко седмици след обработките микрофлората се възстановява напълно.

Друга уязвима част на биоценозата са полезните насекоми-ентомофаги, на които инсектицидите оказват пряко или косвено влияние (например при хранене с умрели насекоми).

Някои препарати оказват отрицателно въздействие върху насекомите–опрашители.

Водоемите и техните обитатели също изпитват негативното влияние на химическите вещества.

Ниските концентрации на токсичните вещества стимулират жизнените функции на плактона, а високите го потискат, а най-високите го унищожават.

В същото време водораслите се проявяват като фактор за детоксикация на остатъците от пестицидите, като ги акумулират в клетките си.

За биоценозата са особено опасни инсектицидите с широк спектър на действие, под въздействието на които настъпват изменения в популацията.

Разбира се, при разумно и правилно използването на химическите средства за борба с насекомите околната среда се запазва от нанесени щети и същевременно културните растения са защитени и могат да растат и да се развиват.

Без правилно изведена борба с насекомите не може да се очаква реколта от селскостопанските култури.

Има инсектициди, които са безопасни за насекомите–опрашители.

При спазване на технологията на отглеждане на културите и правилно проведената растителна защита не се нанасят вреди на околната среда.

Leave a Reply